2012. május 29., kedd

Isten Lelke vezérel

(Róm 8:14-17) Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét csak féljetek, hanem a gyermekké fogadás lelkét, amelyben azt kiáltjuk: ,,Abba, Atyánk!' Maga a Lélek tesz lelkünkkel együtt tanúságot, hogy Isten fiai vagyunk. Ha pedig fiai, akkor örökösök is: Isten örökösei, Krisztusnak pedig társörökösei, mert vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.

Kiket vezérel Isten Lelke?

Az utóbbi évtízedekben, több szektában terjedt el az a tévhit, hogy az embernek nincsen lelke. Ezt a tételüket ki is dolgozták teológiailag, és szentírási részekkel támasztják alá. Azt mondják, hogy Isten, amikor megteremtette az embert a föld porából, éltetõ lelket lehelt belé (Ter 2:7) és így lett az ember élõ teremtmény. Ezért aztán, amikor Isten megvonja az embertõl az éltetõ Lelkét, akkor az ember meghal és visszatér a föld porába (Jób 34:14-15). Szerintük az ember csakis a föld elemeibõl, meg Isten éltetõ Lelkébõl áll, és nincsen neki saját lelke. Mi viszont hisszük, hogy az embernek halhatatlan lelke van...

Az elõbbi tévhitre következõ kérdéseket tettem fel:

1. Hol tartózkodik az ember személye, "Én"-je, amíg él a földön? Mert a föld elemeiben nem lehet és Isten Lelkében - Aki ugyancsak személy - ott sem lehet... A válasz az volt, hogy az ember személye, Én-je, amiben az öntudat van, csak az emberi agy mûködésének eredménye...

2. Hová lesz az ember személye és Én-je, amiután meghal? Mert a por visszatér a földbe és Isten éltetõ Lelke visszavonul. Se itt nincs, se ott nincs. A válasz az volt, hogy addig az ember nincs sehol, hanem megszûnik létezni. Addig csak a pora marad meg, de a feltámadáskor, Isten Lelke újra életre kelti a porát és újraalkotja az embert...

Ekkor én begépeltem a „lélek”, „lelke”, „lelked”, „lelkem” szavakat a biblia keresõmotorjába és az többszáz igerészt dobott ki, amelyben egyértelmûen egy Isten által teremtett, éltetett, táplált, jól megkülönböztethetõ emberi lélekrõl van szó. Sajnos, minden érvelésem hiábavaló volt. Erre azt mondtam nekik: Még ha én tévednék is, akkor is megmaradnék hitemben, mert az én hitem sokkal többet ígér, mint a tiétek...

- Az én hitem azt ígéri, hogy nem szûnök meg a halálommal, hanem ha meghalok is, élni fogok:

(Jn 11:25) Jézus így folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog.

- Az én hitem azt ígéri, hogy amikor meghalok ott leszek, ahol az én üdvözítõ Uram van:

(Jn 12:26) Aki nekem szolgál, az engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is.

(Jn 14:3) Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.

- Az én hitem azt ígéri, hogy már halálom napján ott leszek a mennyben az Úrral és nem kell megvárnom a feltámadást, hogy láthassam Õt:

(Lk 23.43) Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a mennyben.”

Azt, hogy az embernek lelke van, amely pontos mása az ember testi formájának, több szentírási rész bizonyítja. Csak két példát hoznék fel: 

- Sámuel megjelenik a halottidézõ asszonynak Saul kérésére (1Sám 28:9-19);

- Az Úr Jézus, amikor feltámadása után megjelenik az apostoloknak, kéri, hogy tappintsák meg Őt és gyõzõdjenek meg, hogy nem szellem (Luk 24:39)...


 

Az ember lelke szellemi-lélek, vagy más szempontból, szellemi test. A szellemi-lélek egy és ugyanazon lelket jelenti: a szellem szó azt fejezi ki, hogy az ember lelke magában hordozza az emberi személy egyediségét és a lélek szó azt fejezi ki, hogy az ember lelke képes Istennel egyesülni. A szellemi test kifejezés azt jelzi, hogy az emberi léleknek nincs autonómiája, nincs élete önmagában (Jn 5:26), hanem életét, mozgását, az élet forrásától, Istentõl kapja (Jn 6:54; 1 Jn 5:12), Akinek egyedül van élete önmagában...

A Krisztusban hívõ ember szellemi-lelkét Isten Lelke vezéreli. Megvilágosítja, élteti és vezeti. Isten Lelke, amint az Atyában van, úgy van a Fiúban is, és a Fiú által bennünk is...

(Jn 17:21-23) Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek õk is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsõséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így õk is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted õket, amint engem szerettél.

Hogyan vezérel Isten Lelke?

1. Sugallatok által

(ApCsel 11:28) Elõállt közülük az egyik, név szerint Agabusz, és a Lélek sugallatára elõre megmondta, hogy nagy éhínség fog támadni az egész földön, s ez be is következett Klaudiusz idejében.

A sugallat a Lélek suttogása, amellyel irányítja lelkünket, megosztja titkait lelkünkben. Ezek tartozhatnak csak ránk, de tartozhatnak más személyekre is, vagy akár a közösségre is. A sugallatnak gyakran nem tudjuk a miértjét, de az mindig Isten beavató szeretetérõl tanuskodik...

2. Lelki adományok által

(1Kor 12:4) A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz.

(1Kor 12:8-10) Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektõl, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektõl, a harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a Lélekben. Van, aki csodatevõ hatalmat kap, van, akinek a prófétálásnak vagy a szellemek elbírálásának képessége jut osztályrészül. Más különféle nyelveket vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul.

A lelki adományok akkor nyilvánulnak meg leginkább, ha az ember közösségi életet él egy krisztusi közösségben. Az adományok csak akkor lehetnek hasznosak, ha azok megnyilvánulnak Krisztus testének tagjai felé...

3. A szolgálatok által

(1Kor 12:28) Ám az Egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatevõ hatalmat, gyógyítóerõt, segítõkészséget, kormányzóképességet, különféle nyelvadományt.

A szolgálat mindig a közösség felé szól és a szolgálatot mindig egy meghívás elõzi meg. Van olyan is, hogy valaki beképzeli magának, hogy meghívást kapott egy szolgálatra, de valójában nagyravágyásból, hiúságból nevezi ki magát egy szolgálatra...

Mit jelent az, hogy Isten Lelke vezérel?

Azt jelenti, hogy Isten gyermekei vagyunk. A kincs, amelyből részesülünk, az a szõlõtõbõl belénk (a szõlõvesszõkbe) áradó éltetõ nedv: a Szentlélekben való részesedés. A Fiú iránti isteni szeretet az Atyában és az Atya iránti isteni viszontszeretet a Fiúban, Az a harmadik isteni személy, a Szentlélek. Õ az Aki (1Jn 4:8) belénk árad, az Atya és a Fiú Lelke. Az Atya és a Fiú Lelke betölti, megvilágosítja, vezérli és élteti lelkünket és hasonlóvá tesz bennünket a megtestesült Üdvözítõnkhöz, Aki az egyetlen közvetítõ Isten és ember között (1Tim 2:5). A Szentlélek tölt el azzal örömmel, amely kiűzi lelkünkből a félelmet és készségessé tesz bennünket, hogy gyermeki bizalommal szólítsuk Istent mennyei Atyának: Abba, Atyám! (Mk 14:36; Róm 8:15)...

Ima: Abba, Atyánk! Bizalommal kérjük a Szentlelket, mert erre buzdít minket Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus. Ámen.                            

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése